Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Lilly`s Chocolade is een onderdeel van DM Horeca VOF thodnv Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren. Via de webwinkel www.lillyschocolade.nl worden artikelen verkocht vanuit Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren. DM Horeca VOF thodnv Lilly`s ijs en chocolade is franchisenemer van Lilly`s Franchise B.V. Onze activiteiten staan geheel los van activiteiten van overige franchisenemers van Lily`s Franchise B.V. Prijsverschillen en verschillen in aangeboden goederen tussen verschillende (franchise)vestigingen van Lilly`s ijs en Chocolade zijn niet uit te sluiten.


Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van DM Horeca Vof thodnv Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren( hierna te noemen: Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren), gevestigd te Stationsweg 15-E, 9471 GJ Zuidlaren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55937977 met het BTW-identificatienummer: 8519153105.B.01. Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren. Door artikelen bij ons te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand.
Artikel 2. Overeenkomst
De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 3. Prijzen
Prijzen vermeld in onze webwinkel zijn onder voorbehoud en binden Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren niet. Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Artikel 4. Levering
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen worden de artikelen zo snel mogelijk verzonden tenminste 1 tot maximaal 3 werkdagen.

In geval van verzending zal de levering van de goederen worden uitgevoerd door een gerenommeerd bezorgdienst bedrijf. Lilly`s ijs en chocolade Zuidlarenis niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de bezorging.

In verband met kwaliteitsgarantie vindt de levering niet plaats ingeval het KNMI een (piek)temperatuursvoorspelling voor de bezorgdag van 22graden Celsius of hoger afgeeft. Meetpunt is "De Bilt" In geval er sprake is van een geaccepteerde bestelling, wordt in overleg met de klant een alternatief aangeboden of restitutie van de betaling word aangeboden. Deze voorwaarden heeft betrekking alle chocolade producten.

De verzending word verzonden als gehele bestelling compleet is.
Artikel 5. Ruilen
De consument kan bij Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren geen producten retourneren, dit omdat het gaat om voedingsstoffen, voedsel, bederfelijke waren. Tenzij anders overeengekomen.
Artikel 6.
Niet geleverde producten
Bij aankomst van de bestelling dient u de bestelling te controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten dient u dit binnen 48 uur melden.
Artikel 7.
Opzegging/Ontbinding In geval van tussentijdse opzegging heeft Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.

De vorderingen van Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren ter kennis gekomen omstandigheden Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de hierboven genoemde gevallen is Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren schadevergoeding te vorderen.
Artikel 8. Overmacht.
Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren onafhankelijk is en welke Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de levering -en andere verplichtingen van Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren niet mogelijk is en langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Artikel 9. Geheimhouding en Privacy
Lilly`s ijs en chocolade Zuidlaren behandelt de order informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden verstrekt.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2021 Lilly's Chocolade | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel